Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik for advokatanpartsselskabet Vibeke Westergaard

Sådan behandles dine personoplysninger

 De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for min behandling af personoplysninger, er fastsat i Databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). 

Databeskyttelsespolitikken vedrører min behandling af personoplysninger, når jeg er dataansvarlig. Det er tilfældet i en række situationer, primært ved behandling af mine klienters sager, men også i det omfang der måtte ske ansættelse af nye medarbejdere, eller udøves markedsføringsaktiviteter. 

 A. Hvem behandler jeg personoplysninger om? 

Advokatanpartsselskabet Vibeke Westergaard beskytter og behandler klienters, modparters, leverandørers, samarbejdspartneres personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning. 

B. Hvilke personoplysninger er der tale om? 

Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, e-mailadresse, CPR-nummer og adresse, samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er ikke omfattet af definitionen på personoplysninger. 

Jeg behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger. 

C. Hvor hidrører oplysningerne fra?

Jeg indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. mine klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

D. Hvordan behandler jeg oplysningerne? 

Behandling af personoplysninger dækker over enhver behandling, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse. 

Jeg behandler primært personoplysninger om mine klienter, modparter og leverandører, såvel som samarbejdspartnere. Behandlingen sker alene i det omfang, det er nødvendigt for de konkrete formål, og når der foreligger et lovligt grundlag herfor. 

Som oftest vil det være nødvendigt for mig at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så jeg kan levere mine juridiske ydelser, fakturere, samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og i nødvendigt omfang. 

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for mig at behandle oplysninger om strafbare forhold, og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

E. Hvem videregiver jeg dine personoplysninger til?

Jeg videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er påkrævet, og der foreligger et lovligt grundlag for videregivelse. Det kan f.eks. være offentlige myndigheder, private virksomheder eller fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader jeg oplysninger til mine databehandlere (f.eks. IT-leverandører).

F. Hvad er hjemmelsgrundlaget for behandling af dine oplysninger? 

Jeg videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, hvis det er påkrævet, og der foreligger et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader jeg oplysninger til mine databehandlere (f.eks. IT-leverandører). 

Advokatanpartsselskabet Vibeke Westergaard består p.t. udelukkende af advokat Vibeke Westergaard, hvorfor dine personoplysninger ikke er tilgængelige for andre medarbejdere. Der sker derfor ingen intern videregivelse. I det omfang advokatvirksomheden måtte blive udvidet med flere medarbejdere, vil det alene være de medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der vil få adgang til disse. 

Jeg indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag: 

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler jeg personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at 

afklare, fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav, samt at varetage mine klienters interesser. Jeg behandler desuden personoplysninger om mine klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand i det konkrete tilfælde. 

Jeg behandler personoplysninger om deltagere i kurser, seminarer m.v. med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller art. 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet, samt udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer, kursusbeviser mv. 

Jeg behandler alene dine personoplysninger i markedsføringsøjemed, hvis du udtrykkeligt har samtykket hertil. Behandlingen sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Generelt behandler jeg personoplysninger, når jeg er retligt forpligtet hertil. Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Jeg behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Jeg bebehandler CPR-numre med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2. 

G. Hvornår slettes dine oplysninger? 

Jeg sletter dine personoplysninger, som er registreret hos mig, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til. 

Mine retningslinjer for opbevaringstiden af forskellige kategorier af personoplysninger er fastsat i forhold til de forpligtelser, jeg er underlagt efter gældende lovgivning. 

H. Hvilke rettigheder har du? 

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig på baggrund af de nedenfor angivne kontaktoplysninger. Du har følgende rettigheder: 

Ret til at opnå indsigt i oplysninger 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse af oplysninger 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning af oplysninger 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for den almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. 

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage 

Hvis min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på baggrund af de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af min behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, og frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

I. Hvordan sikres dine oplysninger? 

Sikkerhedsforanstaltningerne i forhold til organisering, processer og IT-systemer fastsættes under hensyntagen til den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål. 

Foranstaltningerne sikrer bl.a.: 

• Kryptering af personoplysninger 

• Fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed 

• Evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af fysiske eller tekniske hændelser 

• Regelmæssig vurdering af effektiviteten af sikkerhedsforanstaltningerne 

J. Kontakt mig hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dine rettigheder eller at klage 

Du kan kontakte mig, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt H, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til persondatapolitikken. 

Du kan kontakte mig som nedenfor angivet: 

Advokatanpartsselskabet Vibeke Westergaard
Stormgade 67 6700 Esbjerg
Telefon: +45 50202202 

E-mail: vbw@advokatwestergaard.dk 

K. Klage til Datatilsynet 

Du kan klage til Datatilsynet over min behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk 

L. Ændringer i Databeskyttelsespolitikken 

Databeskyttelsespolitikken er senest opdateret den 6. januar 2019 og opdateres løbende. 

Læs eller download hele databeskyttelsespolitikken i en PDF