FORVALTNINGSRETLIGE SPØRGSMÅL

FORVALTNINGSRETLIGE SPØRGSMÅL

Forvaltningsloven indeholder regler om bl.a. habilitet, vejledningspligt, tavshedspligt og aktindsigt, og fastsætter krav til sagsbehandlingen i afgørelsessager. Herunder indeholder loven regler om partshøring. Der opstår i praksis ofte spørgsmål med relation til forvaltningsloven, som f.eks. kan angå hvorvidt der er truffet en afgørelse, hvorvidt der foreligger sådanne oplysninger i en sag, at der er pligt til at partshøre, og hvorvidt konstaterede fejl konkret medfører ugyldighed, for blot at nævne nogle få. 

Domstolene har gennem retspraksis fastlagt forvaltningsretlige grundsætninger på lovs niveau om bl.a. forbud mod magtfordrejning (varetagelse af usaglige hensyn), krav om proportionalitet eller forholdsmæssighed mellem mål og middel, og om at behandle retligt lige forhold lige (lighedsgrundsætningen). Der gælder endvidere ulovbestemte principper for bl.a. genoptagelse og tilbagekaldelse af afgørelser.  Disse regler, grundsætninger og principper har væsentlig betydning for, om en konkret afgørelse er lovlig og gyldig. 

I tilfælde hvor der er konstateret fejl ved en forvaltningsafgørelse, kan der være behov for at få afklaret, om fejlene har en sådan karakter, at afgørelsen må anses for ugyldig, eller om afgørelsen står ved magt, uanset tilstedeværelsen af visse mangler.