specialer

Advokatfirmaet Westergaard yder primært rådgivning indenfor en række nærmere afgrænsede spørgsmål af plan- og miljøretlig karakter.

Firmaet beskæftiger sig indgående med ekspropriation og overtagelse af fast ejendom, og herunder med, om en ekspropriation er lovlig, og om der foreligger overtagelsespligt. Endvidere med spørgsmål med relation til erstatningsudmålingen. Der er ofte – men ikke altid – tale om ekspropriation og overtagelse i medfør af planlovens §§ 47-49. Også ekspropriation i medfør af andre lovgrundlag, herunder lov om offentlige veje, lov om elektrificering af jernbanen, samt lov om en Cityring ydes der rådgivning om, for blot at nævne nogle eksempler.

 

Planloven, og ikke mindst reglerne om kommune- og lokalplanlægning, hører ligeledes til et kerneområde for den rådgivning, som firmaet yder. I praksis opstår en lang række problemstillinger med tilknytning til planloven. Som eksempler kan nævnes hvilken anvendelse en lokalplan tillader, i hvilket omfang der kan meddeles dispensation, om lokalplan for et projekt er påkrævet, og om planlægning for f.eks. dagligvarebutikker er i overensstemmelse med loven, herunder de særlige regler om planlægning til butiksformål.

I et kommunalt perspektiv kan der være tale om, hvorvidt der er hjemmel til at udstede forbud eller påbud, om valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse når et lokalplanstridigt forhold er konstateret, om erstatningsansvar for myndighedsudøvelse, og om grænserne for, hvad der kan reguleres i lokalplan, for blot at nævne nogle eksempler. Der udspringer ikke så sjældent retssager af sådanne spørgsmål, som kan angå f.eks. gyldigheden af et påbud, eller gyldigheden af afslag på dispensation. Sådanne sager føres på vegne af en række kommuner. I tilknytning til sådanne sager opstår ikke sjældent spørgsmål af forvaltningsretlig karakter, om f.eks. partshøring eller naboorientering, om proportionalitet og lighed, og om præcedensvirkning.

Et særligt område udgør sager om kommuners fortolkning og anvendelse af serviceloven, og herunder spørgsmål om hvilken af flere kommuner, der er endeligt forpligtet til at betale for ydelser, som en borger modtager i henhold til denne lov. Sådanne sager ydes der rådgivning om, og der føres løbende sager ved domstolene som angår sådanne krav.