TILSYN OG HÅNDHÆVELSE PÅ PLAN- OG MILJØRETTENS OMRÅDE

TILSYN OG HÅNDHÆVELSE PÅ PLAN- OG MILJØRETTENS OMRÅDE

Kommunerne fører tilsyn med, at f.eks. bygge- og planlov overholdes, og at vilkår fastsat i tilladelser og dispensationer overholdes. Som klart udgangspunkt skal kommunen gribe ind overfor ulovlige forhold, som kommunen bliver bekendt med, og sikre, at der sker lovliggørelse.  I nogle tilfælde opstår der tvivl om adgangen til at håndhæve f.eks. en lokalplan, eksempelvis som følge af mangel på præcision, eller grundet passivitet hos myndigheden, meget lang tids forløb, tvivl om hvorvidt der foreligger en bindende forhåndsbesked i forhold til en borger eller virksomhed, og lignende forhold.

Også valget mellem fysisk og retlig lovliggørelse når et ulovligt forhold er konstateret, kan give anledning til tvivl, såvel som spørgsmål om politianmeldelse, selvhjælpshandling m.v. Der kan opstå overvejelser i forhold til retshåndhævelseshensyn, præcedens, proportionalitet og lighedsgrundsætning.

Ofte begæres der aktindsigt, når et tilsynsforløb er ved at spidse til, og her kan der opstå behov for rådgivning omkring omfanget af en aktindsigt, og spørgsmål om, hvorvidt der er hjemmel til at undtage sager, dokumenter eller oplysninger fra aktindsigt. Det kan også være i denne fase af et sagsforløb, at en grundejer varsler retssag med påstand om ugyldighed eller erstatning.