om firmaet

BAGGRUND

Advokatfirmaet Westergaard er ejet og drevet af advokat Vibeke Westergaard (H), der er beskikket som advokat af Justitsministeriet. Firmaet bygger på 30 års erfaring med rådgivning af offentlige myndigheder, med særligt fokus på kommunerne. Min uddannelsesmæssige baggrund er en ha.jur. fra Handelshøjskolen i Aarhus (nu Aarhus School of Business and Social Sciences, BSS), og en kandidatgrad i jura fra Aarhus Universitet. Den praktiske erfaring som advokat er grundlagt hos Dahl Advokatfirma, og suppleret af et par år som dommerfuldmægtig ved retten i Esbjerg, hvorefter jeg i knap 5 år var partner hos Lundgrens i Hellerup, og tilknyttet afdelingen for offentlig virksomhed og forvaltning.

FAGOMRÅDERNE

Mit mangeårige arbejde med at yde rådgivning til kommunerne på primært det plan- og miljøretlige område, har ført til en indgående indsigt i krydsfeltet mellem forvaltning og politik, som ofte har væsentlig betydning i rådgivningssituationen. Ofte vil der være behov for at identificere løsninger, som både er juridisk og strategisk velfunderede. Rådgivningen til kommunerne er ofte centreret omkring planretlige, ekspropriationsretlige og forvaltningsretlige spørgsmål. Herunder spørgsmål om håndhævelse af plan- og byggelov, og om gyldigheden af forbud og påbud eller forhold vedrørende dispensationer. Af og til ender sådanne forløb ud i et sagsanlæg mod kommunen, hvilket kan rejse en række spørgsmål, som har særlig relation til det forhold, at den ene part i sagen er en offentlig myndighed – eksempelvis spørgsmål om, hvem der er rette sagsøgte. I visse tilfælde rejses der krav kommunerne imellem, f.eks.  i forhold til ydelser efter serviceloven. Sådanne sager har jeg stor erfaring i at føre.

Der ydes endvidere rådgivning til virksomheder, der beskæftiger sig med investering i, samt udvikling og salg, af fast ejendom. Herunder om planretlig due diligence,  om udbud af kommunal fast ejendom, samt om kommune- og lokalplaner.

Detailhandelsreglerne i planloven om planlægning til butiksformål er et særligt interesseområde, idet jeg tillige yder rådgivning herom til projektudviklere og aktører på retailområdet.

RETSSAGER

Jeg har stor praktisk erfaring fra retssalene, og har møderet for Højesteret. Jeg fører retssager for kommunerne om bl.a. ekspropriation og overtagelse af fast ejendom, herunder om såvel lovligheden af ekspropriation, som udmåling af erstatning. Endvidere sager om kommuners betalingsforpligtelser efter serviceloven og retssikkerhedsloven, og om kommuners forvaltning af serviceloven, samt sager om lovligheden af forvaltningsafgørelser, herunder påbud, forbud og afslag på dispensation, særligt på plan- og byggelovens område. Men også retssager om offentlige myndigheders erstatningsansvar, hvor det skal afdækkes, om der er begået sådanne fejl under behandlingen og afgørelsen af en sag, at en kommune har pådraget sig ansvar. Retssagerne angår ofte spørgsmål om betaling af erstatning for økonomiske tab som følge af f.eks. en fejlbehæftet forvaltningsafgørelse, men kan også angå spørgsmål om krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

KURSUSVIRKSOMHED

Jeg udfører en omfattende kursusvirksomhed sideløbende med arbejdet som advokat. Både skræddersyede kurser hos enkelte virksomheder og kommuner efter konkret aftale, og via foreninger og kursusudbydere. Læs mere under overskriften kursusvirksomhed, hvor aktuelle kurser omtales.

Advokatanpartsselskabet
Vibeke Westergaard

Forretningsbetingelser

Juridisk bistand ydes i overensstemmelse med den til en hver tid gældende lovgivning i retsplejeloven samt Advokatsamfundets regler.

Databeskyttelsespolitik

Databeskyttelsespolitik for advokatanpartsselskabet Vibeke Westergaard Sådan behandles dine personoplysninger

Specialer

Advokatfirmaet Westergaard yder primært rådgivning indenfor en række nærmere afgrænsede spørgsmål af plan- og miljøretlig karakter.