Advokat med speciale
i plan- og miljøret

Advokatfirmaet Westergaard yder specialiseret rådgivning til kommuner, ejendomsudviklere og retailbranchen vedrørende plan- og miljøretlige forhold

ADVOKAT WESTERGAARD

Advokatfirmaet Westergaard leverer højt specialiseret rådgivning til kommuner, til ejendomsbranchen og til retailvirksomheder indenfor en række kerneområder, med hovedvægten på plan- og miljøretlige spørgsmål, planretlig due diligence, ekspropriation, klagenævnssager og retssager. Firmaet leverer i stigende grad ydelser til andre advokatfirmaer, som af kapacitets- eller ressourcemæssige grunde ikke selv råder over de fornødne kompetencer af plan- og miljøretlig karakter, herunder i form af underentrepriser.

Der kan i visse tilfælde være principielle grunde til at ønske en prøvelse ved domstolene af et givet spørgsmål, men dette er langt fra altid tilfældet. Derfor indledes en potentiel retssag altid med en analyse af sagen, og en vurdering af mulighederne for et positivt udfald, såvel som de risici, der knytter sig til sagen. Det kan være i orden at løbe en risiko ved et søgsmål, så længe den er kendt og beskrevet – forventningsafstemning er derfor et meget væsentligt element i rådgivningen. I de mange tilfælde, hvor der ikke er et behov for en principiel afklaring ved domstolene, kan det bedste råd efter en gennemgang af sagen, være at finde løsninger udenfor retssalene.

Også afklaring af deadlines og frister i konkrete sager er et vigtigt element, som bør håndteres tidligt i et forløb. Disse forhold drøftes derfor altid ved den indledende henvendelse, med henblik på at få afstemt forventninger, og for at få fastlagt et forløb for sagen så tidligt som muligt.

Bestyrelsesposter

Jeg er siden 2018 medlem af bestyrelsen for Danske Miljøadvokater, som er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om miljøret. Foreningens formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for miljørettens område

Ny afgørelse fra Planklagenævnet om gyldighedsperioden for et § 14 forbud
Efter planlovens § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres...
Ny dom fra Østre Landsret om fortolkningen af tobaksvareloven
Østre Landsret har den 6. maj 2022 afsagt dom i 1. instans om forståelsen af...
Støj fra skoler bør reguleres via lokalplanlægningen
Miljø- og Fødevareklagenævnet traf den 10. januar 2020 (sag 19/03701) afgørelse om delvist at stadfæste...
Præcisionskrav i lokalplaner
Når en lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der i henhold til planlovens § 18 ikke...
Afgørelse fra Vejdirektoratet i sagen om vejen i Vejen
Vejdirektoratet har ved afgørelse af 23. oktober 2019 stadfæstet Vejen Kommunes afgørelse om ekspropriation til...