Advokatfirmaet Westergaard leverer højt specialiseret rådgivning til kommuner, til ejendomsbranchen og til retailvirksomheder indenfor en række kerneområder, med hovedvægten på plan- og miljøretlige spørgsmål, planretlig due diligence, ekspropriation, klagenævnssager og retssager. Firmaet leverer i stigende grad ydelser til andre advokatfirmaer, som af kapacitets- eller ressourcemæssige grunde ikke selv råder over de fornødne kompetencer af plan- og miljøretlig karakter, herunder i form af underentrepriser.

Der kan i visse tilfælde være principielle grunde til at ønske en prøvelse ved domstolene af et givet spørgsmål, men dette er langt fra altid tilfældet. Derfor indledes en potentiel retssag altid med en analyse af sagen, og en vurdering af mulighederne for et positivt udfald, såvel som de risici, der knytter sig til sagen. Det kan være i orden at løbe en risiko ved et søgsmål, så længe den er kendt og beskrevet – forventningsafstemning er derfor et meget væsentligt element i rådgivningen. I de mange tilfælde, hvor der ikke er et behov for en principiel afklaring ved domstolene, kan det bedste råd efter en gennemgang af sagen, være at finde løsninger udenfor retssalene.

Også afklaring af deadlines og frister i konkrete sager er et vigtigt element, som bør håndteres tidligt i et forløb. Disse forhold drøftes derfor altid ved den indledende henvendelse, med henblik på at få afstemt forventninger, og for at få fastlagt et forløb for sagen så tidligt som muligt.

 

Ny afgørelse fra Planklagenævnet om gyldighedsperioden for et § 14 forbud

Efter planlovens § 14 kan kommunalbestyrelsen nedlægge forbud mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan. Forbuddet kan højst nedlægges for et år.

Den konkrete sag angik, om Slagelse Kommune i april 2022 kunne fastholde eller gentage et § 14 forbud, som første gang blev nedlagt den 6. februar 2019. Planklagenævnet ophævede ved afgørelse af 5. oktober 2022 Slagelse Kommunes afgørelse af 20. april 2022 om fastholdelse af forbuddet.

Afgørelsen er et vægtigt og aktuelt bidrag til forståelsen af planlovens § 14, og ikke mindst fristreglen heri. Et § 14 forbud er et væsentligt og indgribende redskab i planloven, og der er fast nævnspraksis for, at forvaltningslovens regler om partshøring skal iagttages, såvel som et forbud skal angive sin gyldighedsperiode. Dertil kommer, at forbud ikke kan forlænges eller gentages ud over et år fra den oprindelige nedlæggelse.

Læs mere …

Ny dom fra Østre Landsret om fortolkningen af tobaksvareloven

Østre Landsret har den 6. maj 2022 afsagt dom i 1. instans om forståelsen af tobaksvarelovens regler om mærkning af tobaksvarer.

 

Dommen er det første bidrag fra danske domstole til forståelsen af reglerne om præsentation af tobaksvarer i den danske tobaksvarelov, som implementerer det i 2014 reviderede Tobaksdirektiv (direktiv 2014/40). EU Domstolen har i tidligere praksis forholdt sig til Tobaksdirektivets gyldighed og forenelighed med forskellige grundlæggende rettigheder. Der foreligger derimod ikke svar på præjudicielle forelæggelser, forslag til afgørelser eller domme  fra EU Domstolen, som i et sammenligneligt tilfælde tager stilling til den nærmere fortolkning af Tobaksdirektivets artikel 13, stk. 1, litra c, hvorefter  mærkningen af en enkeltpakning og eventuel ydre emballage og selve tobaksvaren ikke må indeholde noget element eller træk, som henviser til bl.a. smag. Denne bestemmelse 

Læs mere …