Ny dom fra Østre Landsret om fortolkningen af tobaksvareloven

Dommen er det første bidrag fra danske domstole til forståelsen af reglerne om præsentation af tobaksvarer i den danske tobaksvarelov, som implementerer det i 2014 reviderede Tobaksdirektiv (direktiv 2014/40). EU Domstolen har i tidligere praksis forholdt sig til Tobaksdirektivets gyldighed og forenelighed med forskellige grundlæggende rettigheder. Der foreligger derimod ikke svar på præjudicielle forelæggelser, forslag til afgørelser eller domme  fra EU Domstolen, som i et sammenligneligt tilfælde tager stilling til den nærmere fortolkning af Tobaksdirektivets artikel 13, stk. 1, litra c, hvorefter  mærkningen af en enkeltpakning og eventuel ydre emballage og selve tobaksvaren ikke må indeholde noget element eller træk, som henviser til bl.a. smag. Denne bestemmelse 

er i Danmark implementeret ved tobaksvarelovens § 20, stk. 1, nr. 4. Sagen angik, hvorvidt brugen af ordet ”frosted” på en tobakspastil beregnet til oral indtagelse var en ulovlig henvisning til smag. Sikkerhedsstyrelsen havde med hjemmel i tobaksvarelovens § 20, stk. 1, nr. 4 nedlagt forbud mod markedsføring af produktet, hvorefter adressaten for forbuddet indbragte sagen for domstolene. Sagen blev af byretten henvist til behandling i 1. instans ved landsret.

I dommen, der er uden dissens, kom landsretten frem til, at reglerne skulle fortolkes i lyset af, at udgangspunktet er et totalforbud mod tobaksprodukter, der indtages oralt. Tyggetobak er undtaget fra totalforbuddet, men er underlagt begrænsningerne i tobaksvarelovens § 20, stk. 1, nr. 4. Landsretten statuerede, at også mere indirekte henvisninger til smag er omfattet af markedsføringsforbuddet, hvilket understøttes af praksis fra EU Domstolen vedrørende Tobaksdirektivet, og af bekendtgørelse nr. 1064 af 4. juli 2016 om nærmere krav til mærkning m.v., der i § 6 opregner en række eksempler på elementer og træk, der kan være forbudte. Landsretten fandt under henvisning til ordlyden af Tobaksdirektivets artikel 13 og tobaksvarelovens § 20, stk. 1, nr. 4, formålet med bestemmelsen, og den sammenhæng, hvori den indgår, såvel som i lyset af relevant praksis, at anvendelsen af ordet ”frosted” i sammenhæng med et tobaksprodukt beregnet til oral indtagelse,  må anses for at henvise til smag.

Østre Landsrets dom er et vægtigt bidrag til forståelsen af reglerne om præsentation af tobaksvarer.

Gå tilbage og læs flere nyheder

Brug for en pålidelig rådgiver ?

Specialiseret juridisk assistance