Nødvendighedskravet i ekspropriation – en ny afgørelse vedrørende lov om en Cityring

Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne har den 27. februar 2019 taget stilling til et projektforslag om etablering af en stipassage, der skulle forbedre adgangsforholdene for passager til den nye metrostation ved Marmorkirken. Et projektforslag var oprindeligt forelagt kommissionen i 2009, hvorved kommissionen principielt fandt, at lov om en Cityring indeholdt fornøden hjemmel, men hvorved kommissionen tillige ønskede oplysning om eventuelle alternative stiløsninger, optimering af cykelparkering, samt en redegørelse for stitrafikkens indpasning i den kørende trafik. I 2019 forelå et ændret projektforslag, som kommissionen tog stilling til. Kommissionen fandt uændret, at lov om en Cityring indeholdt den fornødne hjemmel, men fandt at det nye projektforslag var ændret væsentligt, og var langt mere byrdefuldt og indgribende for ejere og lejere, end det oprindelige projekt. Herunder bemærkede kommissionen særskilt, at den ikke havde udbedt sig en redegørelse om, hvordan den kørende trafik kunne indpasses i stitrafikken, men om hvordan stitrafikken kunne indpasses i den kørende trafik. Som følge af disse forhold foretog kommissionen en tilbundsgående prøvelse af det reviderede projektforslag. Kommissionen fandt det ikke tilstrækkeligt dokumenteret og godtgjort, at det var nødvendigt at etablere stipassagen for at forbedre adgangsforholdene, som var tilfredsstillende også uden stipassagen. Kommissionen foretog en helt  konkret afvejning af de fordele, som etablering af stipassagen ville medføre for et begrænset antal passager, overfor de væsentlige indgreb og konsekvenser, som projektet ville medføre for ejere og lejere af en række ejendomme. Efter en samlet vurdering kunne projektforslaget derfor ikke godkendes.

Læs hele afgørelsen her

Ny dom fra Højesteret om myndighedsansvar efter serviceloven – og om en retfærdig rettergang.

Højesteret har den 21. marts 2018 afsagt dom i en principiel sag om en kommunes ansvar for brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som følge af forsømmelser i en sag behandlet efter serviceloven. Højesteret fandt ikke, at der i sagen var oplyst omstændigheder, der burde have givet kommunen en rimelig begrundet mistanke om, at der forelå en påregnelig risiko for, at der ville blive begået overgreb, som dem, der var overgået appellanterne i sagen. Endvidere fandt Højesteret, at kommunens nægtelse af at stille personfølsomme oplysninger om tredjemand til rådighed for appellanterne var proportional, og begrundet i saglige og legitime formål.

 

Tryk her for at læse dommen

 

Retten i Kolding har den 30. oktober afsagt dom i en tredommersag, hvor såvel Planklagenævnet som Fanø Kommune var stævnet af en sommerhusejer.

14. juni 2017: Vestre Landsret frifinder Banedanmark for påstand om ulovlig ekspropriation i medfør af lov om elektrificering af jernbanen

8. maj 2017: Esbjerg Kommune frifundet i en sag om krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3