Dom om dispensation fra lokalplan af 30. oktober 2017

Retten i Kolding har den 30. oktober afsagt dom i en tredommersag, hvor såvel Planklagenævnet som Fanø Kommune var stævnet af en sommerhusejer.

Sagen angik afslag på dispensation fra en bevarende lokalplan på Fanø. Planklagenævnet havde som rekursinstans opretholdt Fanø Kommunes afslag på dispensation, og spørgsmålet var for retten, om Planklagenævnets afgørelse skulle tilsidesættes, og om Fanø Kommune skulle tilpligtes at udstede tilladelse eller dispensation.

Retten skulle under sagen bl.a. tage stilling til, om Fanø Kommune var rette sagsøgte, om en af sagsøgers påstande skulle afvises, og til, hvorvidt  afslag på dispensation var i strid med bl.a. lighedsgrundsætningen. Retten kom frem til, at Fanø Kommune ikke var rette sagsøgte, uanset at der var nedlagt påstande om, at kommunen skulle udstede tilladelse eller dispensation.

Retten fandt ikke, at lighedsgrundsætningen var tilsidesat, og fandt at kommunen havde foretaget en konkret og individuel vurdering af ansøgningen, hvorved kommunen alene havde inddraget saglige hensyn. Der var heller ikke grundlag for at tilsidesætte Planklagenævnets afgørelse, og såvel kommunen som Planklagenævnet blev derfor frifundet.

Gå tilbage og læs flere nyheder

Brug for en pålidelig rådgiver ?

Specialiseret juridisk assistance